REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj zaproszenie na Koncert pod Gwiazdami. Filharmonia Śląska – muzyka Hansa Zimmera” (dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Wakacyjny przewodnik po województwie śląskim” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Media Operator Sp. z o.o., ul. W. Roździeńskiego 2A, 41-946 Piekary Śląskie , NIP 577-197-86-05 (dalej „Organizator”), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 03.10.2022 roku o godzinie 13.00, a zakończenie w dniu 05.10.2022 roku, o godzinie 13:00.

 5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 6. Przystępując do konkursu, poprzez publikację zdjęcia na portalu Facebook lub Instagram, uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w §5 niniejszego regulaminu.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem uczestników jest:
  a) wymyślenie hasła promującego Fundusze Europejskie;
  b) opublikowanie hasła promującego pod postem konkursowym na Facebooku lub na Instagramie.
 2. Hasła promujące Fundusze Europejskie opublikowane pod postem konkursowym na Facebooku oraz na Instagramie, zliczane są od momentu publikacji posta konkursowego; tj. 03.10.2022, godzina 13:00 do 05.10.2022, godzina 13:00.
 3.  Konkurs wygra:
  – 15 osób, które udzielą odpowiedzi na portalu Facebook;
  – 10 osób, które udzielą odpowiedzi na portalu Instagram.
 4.  Każda z osób biorących udział w konkursie może jednorazowo udzielić odpowiedzi.
 5.  1 osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę – podwójne zaproszenie na wydarzenie „Koncert pod Gwiazdami. Filharmonia Śląska – muzyka Hansa Zimmera”.
 6. Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Facebook – Razem Zmieniamy Śląskie oraz na Instagramie Fundusze EU Dla Śląskiego, przez administratora profili.
 7. Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania swojego pełnego imienia i nazwiska w celu utworzenia listy zwycięzców, która będzie podstawą do odbioru nagrody w miejscu odbywania się wydarzenia.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie są podwójne zaproszenia (25 zaproszeń) na wydarzenie: „Koncert pod Gwiazdami. Filharmonia Śląska – muzyka Hansa Zimmera”
 2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Przy wyborze zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie kreatywność i oryginalność zgłoszonych haseł promujących Fundusze Europejskie.
 2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony na podstawie decyzji Komisji Konkursowej, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatorów Konkursu.
 3. Organizatorzy Konkursu – Media Operator Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zastrzegają sobie prawo do odrzucenia hasła, jeśli jego przekaz nie będzie związany z Funduszami Europejskimi, będzie w jakikolwiek sposób obraźliwe lub wulgarne. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem Facebooka Razem Zmieniamy Śląskie oraz Instagrama Fundusze EU Dla Śląskiego. Termin ogłoszenia wyników finału przypada na 05.10.2022 r.
 5. Nagrodzony jest zobowiązany do przesłania imienia i nazwiska osoby upoważnionej do odbioru nagrody. Może to zrobić za pośrednictwem profilu Facebook lub Instagram, w wiadomości na Messenger oraz poprzez adres kontakt@media-operator.pl
 6. Nagroda będzie do odebrania w dniu koncertu – 9 października 2022 od godziny 17:00.
 7. W razie pytań skontaktuj się z nami poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, Instagramie lub adres kontakt@media-operator.pl

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku i Instagramie) będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenie m Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 2. Organizator Konkursu będzie przechowywał pełny zakres podanych danych osobowych Uczestnika w okresie trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, lecz nie później niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika, a także w minimalnym niezbędnym zakresie po tym dniu tylko te dane osobowe, które są niezbędne Organizatorowi dla celów archiwalnych.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Organizatora, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez danych Uczestnika danych przetwarzanych przez Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu. Realizacja przez Organizatora powyższych praw jest uzależniona od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
 6. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu ochrony danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony Razem Zmieniamy Śląskie na Facebooku oraz profilu Fundusze EU Dla Śląskiego.