REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU “Śląski słownik unijny” (dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Śląski słownik unijny” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Media Operator Sp. z o.o., ul. W. Roździeńskiego 2A, 41-946 Piekary Śląskie , NIP 577-197-86-05 (dalej „Organizator”), na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 22.11.2022 roku o godzinie 15.00, a zakończenie w dniu 25.11.2022 roku, o godzinie 13:00.

 5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 6. Przystępując do konkursu, poprzez publikację odpowiedzi na portalu Facebook lub Instagram, uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w §5 niniejszego Regulaminu.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

§2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem uczestników jest:
  a) podanie w komentarzu pod postem konkursowym tłumaczenia na gwarę śląską zwrotu “badania i rozwój”.
 2. Publikowane komentarze pod postem konkursowym na Facebooku, zliczane są od momentu publikacji posta konkursowego; tj. 22.11.2022, godzina 15:00 do 25.10.2022, godzina 13:00.
 3.  Konkurs wygra:
  – 1 osoba, która udzieli jako pierwsza prawidłowej odpowiedzi na portalu Facebook,
  – 1 osoba, która udzieli jako pierwsza prawidłowej odpowiedzi na portalu Instagram.
 4.  Każda z osób biorących udział w konkursie może jednorazowo udzielić odpowiedzi.
 5.  1 osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę – kartę upominkową do sieci księgarni EMPIK o wartości 200,00 zł.
 6. Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na:
  – profilu Facebook – Fundusze UE dla Śląskiego
  – profilu Instagram – Fundusze UE dla Śląskiego, przez administratora profilu.
 7. Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania swojego adresu e-mail w wiadomości prywatnej, aby móc się skontaktować w sprawie wysłania nagrody.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie jest karta upominkowa do sieci księgarni EMPIK o wartości 200,00 zł.
 2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

§4 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Przy wyborze zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie poprawność i oryginalność zgłoszonych tłumaczeń.
 2. Przy wyborze zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego będzie brana pod uwagę kolejność przesłanych zgłoszeń.
 3. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony na podstawie poprawności i oryginalności zgłoszonego tłumaczenia oraz kolejności jego przysłania. O kompletności zgłoszenia decydują organizatorzy konkursu – Media Operator Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem Facebooka Fundusze UE dla Śląskiego oraz Instagrama Fundusze UE dla Śląskiego. Termin ogłoszenia wyników finału przypada na 25.11.2022 r.
 5. Nagrodzony jest zobowiązany do dostarczenia organizatorowi informacji o imieniu i nazwisku osoby upoważnionej do odbioru nagrody. Może to zrobić za pośrednictwem profilu Facebook i Instagram, oraz poprzez adres kontakt@media-operator.pl .
 6. Nagroda będzie wysłana drogą pocztową, na podstawie podanego imienia i nazwiska oraz adresu do doręczeń. W przypadku zdarzeń, na które organizator nie ma wpływu (np. związanych z pandemią i zamknięciem biur, przestrzeni publicznej etc.) termin może ulec wydłużeniu o czym organizator poinformuje w wiadomości wysłanej za pośrednictwem e-maila lub komunikatora Messenger.
 7. W razie pytań skontaktuj się z nami poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, Instagramie lub adres kontakt@media-operator.pl

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku) będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenie m Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 2. Organizator Konkursu będzie przechowywał pełny zakres podanych danych osobowych Uczestnika w okresie trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, lecz nie później niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika, a także w minimalnym niezbędnym zakresie po tym dniu tylko te dane osobowe, które są niezbędne Organizatorowi dla celów archiwalnych.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Organizatora, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez danych Uczestnika danych przetwarzanych przez Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu. Realizacja przez Organizatora powyższych praw jest uzależniona od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
 6. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu ochrony danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony Fundusze UE dla Śląskiego na Facebooku oraz profilu Fundusze UE dla Śląskiego.