REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU “Stań się częścią Diamentowej Ligi” (dalej „Regulamin”)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą: „Stań się częścią Diamentowej Ligi” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs organizowany jest przez Media Operator Sp. z o.o., ul. W. Roździeńskiego 2A, 41-946 Piekary Śląskie, NIP 577-197-86-05 (dalej „Organizator”), w ramach działań autopromocyjnych.
 3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dn. 05.07.2023 roku o godzinie 15.00, a zakończenie w dniu 10.07.2023 roku, o godzinie 13:00.
 5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 6. Przystępując do konkursu, poprzez publikację zdjęcia na portalu Facebook, uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie. Zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w §5 niniejszego regulaminu.
 7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

2. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem uczestników jest:
  a) wykonanie zdjęcia podczas dowolnego treningu, aktywności sportowej;
  b) opublikowanie zdjęcia pod postem konkursowym na Facebooku.
 2. Publikowane zdjęcia pod postem konkursowym na Facebooku oraz zliczane są od momentu publikacji posta konkursowego; tj. 05.07.2023, godzina 15:00 do 10.07.2023, godzina 13:00.
 3. Konkurs wygra:
  – 10 osób biorących udział w konkursie na Facebooku;
  które zdaniem Komisji Konkursowej, opublikuje najbardziej oryginalne zdjęcie.
 1. Każda z osób biorących udział w konkursie może jednorazowo wysłać swoje zgłoszenie.
 2. 1 osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę – podwójny bilet wstępu na wydarzenie sportowe Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.
 3. Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Facebook – ŚLĄZAG.
 4. Zwycięzca będzie zobowiązany do przesłania swojego adresu e-mail w wiadomości prywatnej, aby móc się skontaktować w sprawie wysłania nagrody.

3. NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie są podwójne bilety wstępu na wydarzenie sportowe Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.
 2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Przy wyborze zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego będzie brana pod uwagę oryginalność zdjęcia.
 2. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony na podstawie oryginalności zdjęcia, czyli jego niepowtarzalności i odbieganiem od standardów. Zdjęcie nie może być kopią ani przeróbką innej fotografii.
 3. O oryginalności zdjęcia decydują organizatorzy konkursu – Media Operator Sp. z o.o. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej za pośrednictwem Facebooka ŚLĄZAG. Termin ogłoszenia wyników finału przypada na 10.07.2023 r.
 5. Nagrodzony jest zobowiązany do dostarczenia organizatorowi informacji o adresie do wysyłki nagrody oraz numerze telefonu. Może to zrobić za pośrednictwem profilu Facebook, w wiadomości na Messenger oraz poprzez adres kontakt@media-operator.pl .
 6. Nagroda będzie wysłana do laureata w terminie do 3 dni roboczych od ogłoszenia zwycięzcy i przekazaniu danych adresowych, na które nagroda zostanie przesłana.
 7. W przypadku zdarzeń, na które organizator nie ma wpływu (np. związanych z pandemią i zamknięciem biur, przestrzeni publicznej etc.) termin może ulec wydłużeniu o czym organizator poinformuje w wiadomości wysłanej za pośrednictwem e-maila lub komunikatora Messenger.
 8. W razie pytań skontaktuj się z nami poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, lub adres kontakt@media-operator.pl .

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię, nazwisko, adres email, nazwa profilu na Facebooku i Instagramie, adres do doręczeń) będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenie m Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla celów przeprowadzenia Konkursu.
 3. Organizator Konkursu będzie przechowywał pełny zakres podanych danych osobowych Uczestnika w okresie trwania Konkursu i w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, lecz nie później niż do dnia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji Uczestnika, a także w minimalnym niezbędnym zakresie po tym dniu tylko te dane osobowe, które są niezbędne Organizatorowi dla celów archiwalnych.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Organizator zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych przetwarzanych przez Organizatora, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez danych Uczestnika danych przetwarzanych przez Organizatora lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu. Realizacja przez Organizatora powyższych praw jest uzależniona od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkuje uczestnictwo w Konkursie. Brak podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu z Uczestnikiem lub weryfikacji jako Laureata Konkursu prowadzić będzie do odmowy przyznania Nagrody lub odmowy jej wydania.
 7. Uczestnik ma prawo do złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu ochrony danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na trzy miesiące po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem strony Razem Zmieniamy Śląskie na Facebooku oraz profilu Fundusze EU Dla Śląskiego.